Regulamin PROGMATE DOCs

Najlepsze hasło dla produktu


/p>

2013-11-20

PROGMATE DOCs - najlepsze hasło dla produktu Konkurs na Facebooku!

Firma PROGMATE, ogłasza konkurs pod hasłem:
"PROGMATE DOCs - najlepsze hasło dla produktu"


Regulamin konkursu PROGMATE DOCs - Elektroniczny Obieg Dokumentów


§ 1.

Postanowienia ogólne


1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki, zasady oraz czas trwania konkursu "PROGMATE DOCs - najlepsze hasło dla produktu" („Konkurs”) na portalu społecznościowym Facebook.com.

2. Organizatorem Konkursu („Organizator”) jest PROGMATE Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-568), ul. Wierzbięcice 44A , wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy , pod numerem KRS 0000302041, NIP: 8513042427.

3. Konkurs jest przeprowadzony na portalu społecznościowym Facebook.com, na fan page’u Organizatora (https://www.facebook.com/pages/PROGMATE/118658994875514) („Fan Page”).

4. Na potrzeby Konkursu przyjmuje się następujące definicje:

1. „Fan” - osoba, która dołączyła do grona osób lubiących Fan Page (https://www.facebook.com/pages/PROGMATE/118658994875514) na portalu Facebook przez zaznaczenie opcji „Lubię to” odnoszącej się do tego Fan Page na portalu Facebook

2. „Uczestnik” – osoba fizyczna biorąca udział w Konkursie, spełniająca wymagania wskazane w §3 ust 1 Regulaminu,

3. „Konkurs” – akcja opisana Regulaminem,

4. „Aktywność” – zredagowanie tekstu pt. „PROGMATE DOCs - najlepsze hasło dla produktu” i przesłanie go Organizatorowi,

5. „Laureat Konkursu” – 1 Uczestnik, który zredaguje najciekawszy teksty według oceny Organizatora,

6. „Nagroda” – nagroda opisana w § 7 Regulaminu,

7. „Okres” – czas trwania Konkursu wskazany w § 2 Regulaminu.

 

§ 2.

Czas trwania Konkursu


1. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i trwa od dnia 20.11.2013r. do dnia 28.11.2013r. do godziny 23.59.

 

§ 3.

Uczestnicy Konkursu


1. W Konkursie może wziąć udział Uczestnik będący osobą fizyczną, który:

1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

2. posiada konto na portalu Facebook.com,

3. posiada status „Fana” Fan Page na portalu Facebook.com,

4. poprawnie wykona Aktywność,

5. wyrazi zgodę na zamieszczenie na Fan Page swojego imienia i nazwiska w razie przyznania mu Nagrody.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin.

3. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

4. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. Organizator oświadcza, że tekst niniejszego Regulaminu jest dostępny na stronie www.progmate.pl. Wzięcie udziału w Konkursie – rozumiane jako dobrowolna wysłanie zgłoszenia konkursowego będzie równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i jego akceptacją oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz dystrybucji Nagród zgodnie z § 7 Regulaminu.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść zgłoszenia oraz treść materiałów zamieszczonych przez Uczestników na Fan Page na portalu Facebook.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw Uczestników do Kont Facebook. Jakiekolwiek spory dotyczące w/w praw nie wpływają na zasadę, iż uprawnioną do otrzymania nagrody jest osoba, której dane zostaną podane Organizatorowi zgodnie z Regulaminem.

7. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany ani stowarzyszony z serwisem Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc. Informacje podawane przez Uczestnika są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie Facebook Inc., będą one wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu.

 

§ 4.

Zasady Konkursu

 

1. Zadaniem Uczestnika jest przesłanie Organizatorowi rozwiązania na konkursowe zadanie pt. „PROGMATE DOCs - najlepsze hasło dla produktu”.

2. Organizator dokona oceny i wybierze według swojego uznania najlepszy tekst konkursowy.

3. Laureatem Konkursu zostanie 1 Uczestnik, którego tekst zostanie najlepiej oceniony.

4. Zabrania się wykorzystywania do celów konkursowych fikcyjnych profili w serwisie Facebook.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania z Konkursu wybranych Uczestników, co do których pojawią się uzasadnione okolicznościami podejrzenia, że oni lub osoby działające w ich interesie zakładały fikcyjne profile w serwisie Facebook i wykorzystywały je do nieuczciwego uczestnictwa Konkursie.

6. Obowiązkiem Organizatora jest poinformowanie Uczestnika Konkursu o usunięciu go z Konkursu wraz z podaniem przyczyny. Taka informacja będzie przekazywana przy użyciu prywatnych wiadomości za pośrednictwem serwisu Facebook lub na adres e-mail.

 

§ 5.

Zwycięzcy i nagrody.

 

1. Nagrodą jest zestaw głośników komputerowych 2.1 Modecom MC-2111S.

2. Uczestnik może otrzymać maksymalnie jedną Nagrodę w Okresie trwania Konkursu.

3. Laureat Konkursu zostanie ogłoszony na Fan Page do końca dnia 29.11.2013r. i niezależnie od powyższego, Laureat Konkursu zostanie poinformowany przez Organizatora o Nagrodzie drogą e-mailową, w terminie 2 dni od dnia zakończenia Konkursu. Organizator udostępni Nagrody do odbioru osobistego, lub prześle za pośrednictwem Poczty Polskiej.

4. Gdy Organizator nie będzie w stanie z jakiegokolwiek powodu skontaktować się z Laureatem Konkursu lub nie otrzyma niezwłocznie odpowiedzi na przesłane powiadomienie o wygranej, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody innemu Uczestnikowi.

5. W wypadku rezygnacji przez Laureata Konkursu z odbioru Nagrody, Organizator nie będzie zobowiązany do przekazania Nagrody.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont Laureatów Konkursu pod kątem zgodności postępowania Uczestników z zapisami niniejszego Regulaminu. Jeśli któryś ze Laureatów Konkursu zostanie zdyskwalifikowany przez Organizatora, wówczas traci on prawo do Nagrody, a Nagroda nie zostaje wydana i pozostaje własnością Organizatora.

7. Nagrody nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną ani inną nagrodę rzeczową.

8. Laureat Konkursu jest zobowiązany do przekazania prawa autorskiego dla zwycięskiego hasła na rzecz PROGMATE Sp. z o.o.

 

§ 6.

Reklamacje

 

1. Reklamacje dotyczące niniejszego Konkursu można przesyłać w formie pisemnej na adres Organizatora:

PROGMATE Sp. z o.o.

ul. Wierzbięcice 44A

61-568 Poznań

Województwo Wielkopolskie, Polska, w terminie nie późniejszym niż 14 dni od daty zdarzenie będącego podstawą reklamacji.

2. Reklamacje doręczone po terminie określonym w ust. 1 nie będą rozpatrywane.

3. Decyzje dotyczące zgłoszonych reklamacji podejmowane są przez Organizatora.

4. Uczestnik zgłaszający reklamację informowany jest o wyniku postępowania reklamacyjnego pisemnie lub pocztą elektroniczną.

 

§ 7.

Dane Osobowe

 

1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu będzie Organizator Konkursu. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.

3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do wydania Nagrody. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo domagania się ich poprawienia oraz żądania usunięcia.

4. Dane osobowe Uczestników po zakończeniu Konkursu zostaną usunięte.

 

§ 8.

Postanowienia końcowe

 

1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne nieleżące po stronie Organizatora.

3. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników i Organizatora regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu.

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

5. Zarówno Uczestnicy jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.

6. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika w żadnym przypadku nie przekracza wartości i liczby Nagród określonych w niniejszym Regulaminie. Ograniczenie odpowiedzialności, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy sytuacji, w której takie ograniczenie odpowiedzialności pozostaje w sprzeczności z obowiązującym prawem, a w szczególności nie dotyczy szkód wyrządzonych przez Organizatora czynem niedozwolonym lub w sposób zawiniony.

7. Obowiązująca wersja Regulaminu będzie dostępna na stronie Organizatora.